عکاسی پرتره عکاسی بیوتی حرفه ای

عکاسیِ پرتره به معنیِ عکاسی از چهرهِ انسانهاست. نورپردازی و کادربندی از فاکتورهایِ اساسی در زمینه عکاسی پرتره است. در این سبک از عکاسی تأکید بر حالات و چهره انسان است. از نورپردازیهای معروف برایِ عکاسی پرتره : رامبراند ، پروانه ای ، نیم سایه و .. میتوان نام برد که هریک سبکی ویژه از نورپردازی محسوب میشوند.انواع مختلف این نوع عکاسی را می توان : پرتره تمام قد، پرسنلی، خانوادگی، سیاسی و هنری و… دانست.

عکاسی پرتره توسط آتلیه پدرام نیز انجام میگیرد با وقت قبلی میتوانید بهترین عکس های پرتره و بیوتی خود را در آتلیه پدرام تحویل بگیرید نمونه کار های بیشتر در آتلیه پدرام ارائه میگردد
آتلیه پدرام پیشرو در خدمات نوین آتلیه

This is an example of popup. Please create your custom popup inside your admin panel. Go to Settings > Right Click Popup